Miljö och kvalité hos MVS AB

Mastervolt Sweden AB innehar ledningssystem certifierade enligt internationell standard ISO9001:2015 och ISO14001:2015 av ackrediterat institut.

Kvalitetspolicy
MVS ska vara framstående inom kvalitets- och miljöområdet i landet för företag som sysslar med försäljning av strömförsörjningsprodukter.
MVS ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Konkret innebär policyn:

att ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och ligger i nivå med det som våra kunder efterfrågar.
att erbjuda, genom samarbete med de bästa leverantörerna, de bästa lösningarna och rätta produkterna.
att erbjuda våra kunder utökad expertis inom strömförsörjning och ett nära samarbete i kundens hela affärsmodell.
att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.
att vi genomför systematisk egenkontroll och ständig förbättring

Miljöpolicy

MVS AB ska arbeta i enlighet med miljöpolicy ISO 14001.
Vi är även anslutna till BlyBatteriRetur och är certifierade av dessa årligen. Hittar vi mer miljövänligt sätt att arbeta och fortfarande hålla vår kvalité, prioriterar vi denna förbättring.
Vårt produktsortiment och generella erbjudande främjar förnybar energi (solkraft, energilager), miljövänligt resande (laddning av elfordon) samt återvinningsbara energikällor (batterier).
Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

Konkret innebär policyn:

att producera tjänster och leverera produkter, som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt.
att främja miljövänlig transport genom att erbjuda laddningslösningar för elektrifierade fordon
att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav
att vi miljöanpassar verksamheten i alla led
att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles.
att erbjuda mer teknologiskt miljövänliga produkter där vi har möjlighet.
att vi förser våra kunder med tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle.
att vi strävar efter att driva en klimatpositiv verksamhet

MVS har en stark egenkontroll som innebär:

Wellpapp och kartong sorteras vid återvinningen
Trävaror sorteras och slängs i återvinningen
Kasserade batterier samlas på angiven plats för återvinning hos Stena Metall eller liknande. Inga batterier får slängas bland övriga sopor.
Elektronik sorteras och lämnas in på återvinning
Kemikalier förvaras separat och åtskilt
Våra tjänstebilar ska väljas med tanke på miljö och påverkan
Papper och utskrifter används i minsta möjliga mån. Dessa sorteras separat för återvinning
MVS AB ska verka för mindre påverkan och grönt tänkande i alla handlingar